Search Result of "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว"

About 65 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรรธิกา พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรรธิกา พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.กุลรัมภา วรศรี, Imgอ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560

Img
Img

งานวิจัย

การสื่อสารผ่านทูตวัฒนธรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวเมธาพร ใจสุทธิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเมธาพร ใจสุทธิ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการ Digital Startup สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (แบบมีที่พัก และไม่มีที่พัก) (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
1234