Search Result of "อุดมศึกษา"

About 1643 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)

หัวเรื่อง:การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img

ที่มา:เราช่วยกันทำ: เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย

หัวเรื่อง:Including Ethics in Teaching Content and Process

Img
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนสดส่งออกและการป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะช่องสัญญาณไร้สายที่มีข้อมูลช่องสัญญาณจำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:กลไกควบคุมแมลงศัตรูพืช และการชักนำภูมิต้านทานพืชเพื่อป้องกันแมลงของเชื้อ Paenibacillus pabuli

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหารระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลของ Salicylic acid (SA) และ N-(2-chloro-4-pyridyl)-N?-phenylurea (CPPU) ที่มีต่อคุณภาพ และการชะลอการนิ่มของผลมะละกอระหว่างการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของสภาวะเครียดต่อการรอดชีวิต และการปรับตัวของ Listeria monocytogenes ในน้ำนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รชา เทพษร, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มความคงตัวและการควบคุมการปลดปล่อยสารแอนติออกซิแดนท์ เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (2555)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...