Search Result of "อุดม เจริญจิตรโสภณ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ผู้เขียน:Imgอุดม เจริญจิตรโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

The adoption of the system of rice intensification(SRI in Tram Kak district, Takeo province, Cambodia: The ase study of leading-farmers. (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMinea Mao

แหล่งทุน:รัฐบาลไทย (TIGA)

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

Researcher

ดร. พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การสื่อสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Resume