Search Result of "อุณหภูมิสูง"

About 193 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุญญากาศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการการแปรรูปที่ผิวด้วยกระบวนการทางกล (การีดลึก)ที่อุณหภูมิสูง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลากับอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันของกรุงเทพมหานคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910