Search Result of "อุณหภูมิต่ำ"

About 122 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไลโคปีนของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซุปเปอร์ฮ้อท (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บรักษาผลสับปะรดกลุ่มพันธุ์ควีนที่อุณหภูมิต่ำของเพื่อการส่งออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแข็งสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมทางทะเลและทางด้านวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ งบ2562 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
1234567