Search Result of "อุณหภูมิต่ำ"

About 134 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไลโคปีนของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซุปเปอร์ฮ้อท (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่ที่อุณหภูมิต่ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย” ปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567