Search Result of "อุณหพลศาสตร์"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

EQUILIBRIUM MODELING OF RAW AND TORREFIED LEUCAENA IN A DOWNDRAFT FIXED BED GASIFIER

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Assistant Professor, ImgJau-Huai Lu,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, การก่อตัวและการควบคุมสารมลพิษ, อุณหพลศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume