Search Result of "อุจจาระร่วง"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วงตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลตำรวจ

ผู้เขียน:ImgPharadee YAMSRI

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาสิ่งแวดล้อมแห้งชาติครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของการดื้อยาปฏิชีวนะและการก่อโรคอุจจาระร่วงของอีโคไลที่คัดแยกจากน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

Img

ที่มา:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังชุมชนเพื่อป้องกัน โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgกรรณิการ์ จิตรบรรเจิดกุล

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgศุภรัตน์ บุญนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กเพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า5ปี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมในอำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgอัมพวัน ทรัพย์สม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ของแรงงานในชุมชนก่อสร้างจังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgเพ็ญศรี ไผทรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ในตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:ImgRenu BOONCHAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา , อณูชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา, การใช้กลวิธีทางสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน, การประเมินโครงการ

Resume

Img
12