Search Result of "อีโคไล"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อี.โคไล และซาลโมเนลลาในสมุนไพรสด (ใบกะเพรา และใบสะระแหน่) โดยใช้แสงยูวีซี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ความสามารถของสารประกอบออกไซด์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย : กรณีศึกษา เชื้อ อีโคไล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ อี.โคไลและซาลโมเนลลาในใบกะเพราโดยใช้แสงยูวีซี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ อี.โคไลและซาลโมเนลลาในใบกะเพราโดยใช้แสงยูวีซี

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพยาธิวิทยา อาการทางคลินิค และ ผลของอิมมูนโนโกลบูลิน ในการป้องกันโรคท้องร่วง โดยการทดลองให้ติดเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกรแรกเกิด ซึ่งให้ขาดนมน้ำเหลือง

ผู้เขียน:ImgSitong PAIPAHKHAVONG

ประธานกรรมการ:Imgเสรี ดอนแก้วบัว

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจรรยา พุกกะเวส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดโคลิฟอร์มและอีโคไลที่ดื้อยาปฏิชีวนะในระบบตะกอนเร่งที่บำบัดน้ำเสียชุมชน

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ พัชณีย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดื้อยาของอีโคไลในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองชนิดเอสบีเอ็มบีอาร์ที่บำบัดน้ำเสียชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาสิ่งแวดล้อมแห้งชาติครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของการดื้อยาปฏิชีวนะและการก่อโรคอุจจาระร่วงของอีโคไลที่คัดแยกจากน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:ความสามารถของสารประกอบออกไซด์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย : กรณีศึกษา เชื้อ อีโคไล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการเสริม NSP-degrading enzymes ในอาหารที่ใช้กากมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ

123