Search Result of "อิเล็กทรอนิกส์"

About 774 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2556 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บุคคลทั่วไป บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลใน มก.

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-เกาหลี (2009)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgอ.เชิดชัย อุดมพันธุ์, Imgอ.ดร.ปริศ วงศ์ธนเสน

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.รุสลัน อุทัย, Imgอ.ซาวาวี ปะดาอามีน, Imgอ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Warapan Apisuphachok, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

หัวเรื่อง:Data cleansing and preparation for moving toward electronic library repository

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-book

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตสำหรับบริษัท ไทยพลาสติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้งานมาตรฐานสำหรับในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในบริษัทก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จากเอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบถาม-ตอบชั้นสูงเพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัชรี วราศรัย, Imgนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

12345678910...