Search Result of "อิเล็กตรอนบีม"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การวัลคาไนเซชันน้ำยางด้วยวิธีอิเล็กตรอนบีมและยูวี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว ณัฐ์นิชภู สุกิน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , สิ่งแวดล้อม, พืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ดอก, การจัดการสนามหญ้าและสนามกอล์ฟ, การผลิตไม้ดอกและการจัดดอกไม้ , การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ ๆ

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume