Search Result of "อิมเพรกเนชัน"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการสูญเสียน้ำหนักผลิตภัณฑ์กุ้งสุกด้วยกระบวนการ Vacuum Impregnation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume