Search Result of "อินทรีย์วัตถุ"

About 26 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบทบาทในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร

แหล่งทุน:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบทบาทในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของทางปาล์มน้ำมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดจำแนกยีสต์ที่แยกจากอินทรีย์วัตถุที่ได้จากป่าชายเลนโดยอนุกรมวิธานแบบดั้งเดิมและอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล

ผู้เขียน:Imgกุสุมาวดี ประสาทศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างมีแทนจากอินทรีย์วัตถุ ที่ถูกย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจน

ผู้เขียน:Imgปริยา ปะบุญเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวเกษร ทวีเศษ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของอินทรีย์วัตถุต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหัวใต้ดินของบุกไข่

ผู้เขียน:Imgนายจรัล เห็นพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Studies were conducted on effects of six organic matters (ricehull, black rice hull, corn cob, cow dung, coin peat and castor meal) mixed with soil at the rate of 2 tons/rai on growth and yield of elephant footyam dur?ing April to September 1991 at Kanchanaburi Research Station (ChongUa Site), Amphur Sangkhlaburi, Kanchanaburi Province. The results revealed that all organic matters had no significant effect on petiole length and diameter or tuber size of elephant foot yam, but significantly increased tuber weight and total yield. Use of cow dung resulted in the maximum tuber weight and the highest yield, followed in decreasing order by use of corn cob, castor meal, black rice hull, coir peat and rice hull while the control gave the minimum tuber weight and the lowest yield.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 3, Jul 93 - Sep 93, Page 255 - 260 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของอินทรีย์วัตถุ คลอไรด์ ฟอสเฟต และ ไนเตรทในแหล่งน้ำบริเวณฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมือง นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgศศิธร วงศ์หิรัญมาศ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆแบบบูรณาการ

Img

Researcher

นาย วิชัย หมอยาดี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมยานพาหนะอัตโนมัติ

Resume

Img

Researcher

ดร. อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, งานด้านวิศวกรรมเกษตร, การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร, การทดสอบแบบไม่ทำลายในผลไม้, การวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิค NIR, Postharvest Technology, Agricultural Engineering, Multivariable calibration and classification., Non-Destructive Technology for fruits, Near Infrared Spectroscopy.

Resume

Img

Researcher

นาย ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอบแห้ง, เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่

Resume

12