Search Result of "อินทรีย์"

About 1613 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตอาหารหยาบอินทรีย์สำหรับผลิตเนื้อและนมอินทรีย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img

ที่มา:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (2012)

นักวิจัย:ImgDr.PANCHIT SEENIANG, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

ที่มา:บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของระบบบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวและความหลากหลายของแมลงในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะปลูกพญายอตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การใช้สูตรอาหารสมุนไพร(VTF)ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
12345678910...