Search Result of "อำเภอพะโต๊ะ"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:ImgPiyawan SAKSRI

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร)

ผู้เขียน:Imgชาญวาณิชย์ เกิดเกษม, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมในท้องที่ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการตรวจนับไม้ผลรวมทั้งพืชสวนอื่นๆ และไม้ป่าในแปลงตัวอย่างขนาด 40 x 40 เมตร (1 ไร่) จำนวน 15 แปลง และข้อมูลทางด้านเศรษฐ-สังคมได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เจ้าของสวนสมรมจำนวน 15 ราย จากการศึกษาแปลงตัวอย่างพบว่าไม้ผลและพืชสวนอื่นๆ ที่เจ้าของสวนสมรมปลูกขึ้นมีจำนวนชนิดที่พบมากที่สุด 14 ชนิด น้อยที่สุด 8 ชนิด จำนวนต้นที่พบมากที่สุด 71 ต้น น้อยที่สุด 30 ต้น จำนวนชนิดไม้ผลและพืชสวนอื่นๆที่ปลูกในสวนสมรมมีทั้งสิ้น 29 ชนิด โดยมีความถี่ ? 20 พบมากที่สุดมีจำนวน 17 ชนิด และไม้ป่าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติในสวนสมรมของแปลงตัวอย่างที่ศึกษาพบว่าจำนวนชนิดที่พบมากที่สุด 15 ชนิด น้อยที่สุด 7 ชนิด จำนวนต้นที่พบมากที่สุด 47 ต้น น้อยที่สุด 14 ต้น จำนวนชนิดไม้ป่าที่พบในสวนสมรมมีทั้งสิ้น 33 ชนิดและพรรณไม้ป่าที่พบมีความถี่ ? 20 มีมากที่สุดมีจำนวน 17 ชนิด ข้อมูลทางเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน มีที่ดินทำสวนสมรมเฉลี่ย 23.40 ไร่ต่อครัวเรือน มีอาชีพหลักทำการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย110,333.33 บาทต่อครัวเรือน โดยมีรายได้จากการทำสวนสมรมอย่างเดียวเฉลี่ย 78,000 บาทต่อครัวเรือน มีรายจ่ายเฉลี่ย 84,520 บาทต่อครัวเรือน สำหรับปัญหาที่พบในการทำสวนสมรมได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตไม่แน่นอน เส้นทางขนส่งผลผลิตไม่สะดวก วัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงมีราคาสูง โรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนไม้ผลที่ปลูก และขาดแรงงานในการทำสวนสมรม การทำสวนสมรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลงได้ในระดับหนึ่ง

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 46 - 56 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมด้วยความคิดธนาคารต้นไม้: กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgจินตนา สังข์ขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลพะโต๊ะ ในการอนุรักษ์สวนป่าปะติมะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgสุพจน์ เนียมคง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร : กรณีศึกษาตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgสราลี ธรรมปริยัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของสวนสมรมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง บ้านปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgชาญวาณิชย์ เกิดเกษม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection