Search Result of "อาเซียน"

About 784 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เราพร้อมหรือยังสำหรับประชาคมอาเซียน (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thamrongsak Svetalekth, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภูมิภาคอาเซียน (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2556 เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียง บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน (Genetics towards ASEAN)

หัวเรื่อง:ยีน BADH2 มีความสัมพันธ์กับความหอมในข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18: พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน (Genetics towards ASEAN)

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของ Vigna exilis และ Vigna grandiflora โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดโดยการเสริมของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหาร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 "พันธุศาสร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน"

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ด้านเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR และขนาดโครโมโซมของพืชในสกุล Jatrophaบางชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย

หัวเรื่อง:สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 -กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatrophs และการตรวจสอบลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย

หัวเรื่อง:สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู้อาเซียน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมในบัวประดับและบัวหลวง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู้อาเซียน

หัวเรื่อง:การผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatropha และการตรวจสอบลูกผสม

Img

ที่มา:สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่5 มนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว

12345678910...