Search Result of "อาหารไทย"

About 338 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เงินอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดวัว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img

ที่มา:อุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆาสัตวโดยวิธีฮาลาลตอระดับฮอรโมนคอรติซอลในเลือดไก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการส่งออก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณค่าเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านและอาหารไทย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อการส่งออก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคอาหารไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของอาหารไทย(สินค้าข้าวสำหรับปี 2552) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...