Search Result of "อาหารไก่เม็ด"

About 20 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและรำข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียม อัลจิเนตผสมไคโตแซน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารไก่เม็ดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการทนความร้อนและการรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารไก่จำลองของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชันเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติคในอาหารไก่เม็ด

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธีเอ็นแคปซูเลชันสำหรับอาหารไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agriculture Biotecnology International Conference (ABIC 2009)

หัวเรื่อง:การเพ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและข้าวเจ้า

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกวัสดุห่อหุ้มที่เหมาะสมในการผลิตไมโครเอนแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารไก่เม็ดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตเพื่อเสริมในอาหารไก่เม็ดและการทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์

ผู้เขียน:Imgณัชชา วรรณพฤกษ์

ประธานกรรมการ:Imgภคมน จิตประเสริฐ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ, การเปลี่ยนแปลงการเคมีและฟิสิกส์ของแป้งในการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การห่อหุ้มโปรไบโอติกและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Encapsulation of probiotics and bioactive compounds), สารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ (Antioxidants and antimicrobials as feed), การทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume