Search Result of "อาหารโคนม"

About 49 results
Img
Img
Img

ที่มา:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่าง ๆ ในอาหารโคนม

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่าง ๆ ในอาหารโคนม

Img

ที่มา:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารโคนมต่อผลผลิตการหมักในกระเพาะรูเมน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารโคนมต่อผลผลิตการหมักในกระเพาะรูเมน

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการทำอาหารหมักผสมเสร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถวุฒิ ปลัดพรหม

แหล่งทุน:บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่างๆ ในอาหารโคนม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่างๆ ในอาหารโคนม

Img

ที่มา:BIOMIN Thailand Co., Ltd.

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมของเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม

Img
123