Search Result of "อาหารโค"

About 105 results
Img

ที่มา:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

หัวเรื่อง:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

Img

ที่มา:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารโคนมต่อผลผลิตการหมักในกระเพาะรูเมน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารโคนมต่อผลผลิตการหมักในกระเพาะรูเมน

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่าง ๆ ในอาหารโคนม

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่าง ๆ ในอาหารโคนม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการทำอาหารหมักผสมเสร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถวุฒิ ปลัดพรหม

แหล่งทุน:บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456