Search Result of "อาหารและโภชนา"

About 1 results
Img

Researcher

นาง อบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนา

Resume