Search Result of "อาหารแผงลอย"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาในอาหารแผงลอย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนี คำมูลคร, อาจารย์, Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มาตรฐานบริการอาหารของผู้ประกอบการร้านค้าอาหารแผงลอย เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgมนัชยา ว่องวิกย์การ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รัตนี คำมูลคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Resume

Img

Researcher

ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา , อณูชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume