Search Result of "อาหารแปรรูป"

About 37 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added) กลุ่มที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท CA International Information จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อโครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑามณี แสงสว่าง

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณอาหารแปรรูป/กึ่งแปรรูปกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อขยายฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

หัวเรื่อง:ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Consumer Affairs Minister’s Award (2011)

นักวิจัย:Imgดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

Doner:Consumer Affairs Agency, Japan

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12