Search Result of "อาหารเสริมสำหรับเด็ก"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุวัฒน์ โสภาศรีพันธ์)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการ ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม : ระยะที่ 1 (ปี 2551) การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:19th International Congress of Nutrition (ICN 2009)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา บุญปกครอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย วายุห์ สนเทศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

Resume

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume