Search Result of "อาหารเลือด"

About 17 results
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์”) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม "7 Innovation Awards 2014" (2014)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์ ”

นักวิจัย: Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

Doner:บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ (2013)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา (2 กันยายน 2556)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (2013)

นักวิจัย:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Img

Researcher

ดร. จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของแมลงในอันดับ Diptera โดยเฉพาะวงศ์ Simuliidae, ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ , กีฏวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic animals, Crocodile, Cell and Molecular Biology, Parasitology, Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

Resume

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, โรคสัตว์สู่คน, Molecular parasitology, Epidemiology in Parasitology

Resume