Search Result of "อาหารเลี้ยงเชื้อ"

About 103 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเห็ดราเพื่อผลิตเอนไซม์แทนเนสในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัสดุทางการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเห็ดราเพื่อผลิตเอนไซม์แทนเนสในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัสดุทางการเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษนิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456