Search Result of "อาหารเพื่อสุขภาพ"

About 204 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณความชื้นของข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 "นวัตกรรมเนื่องและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ"

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารต่อคุณภาพซากโคพันธุ์กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้นิวเครียเทคนิค

หัวเรื่อง:ผลการเสริมกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์ดโมน Testosterone และ Cortisol ของสุกรเพศผู้

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โสรยา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับแม่ระหว่างให้นมบุตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910...