Search Result of "อาหารเป็นพิษ"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา หล้าเพ็ง

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Microscopy Society of Thailand

หัวเรื่อง:Cell wall Structure of Translucent cells of Mangosteen Fruit

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ประเภทอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2549

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้นเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยในการสร้างความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติของเซลล์โฟโตโวลตาอิกของฟิล์มบาง CdS/CdTe

Img

ที่มา:KKU Sci journal

หัวเรื่อง:ความสำคัญของเซลล์และสปอร์ของเชื้อ Clostridium perfringens ต่อคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กินไข่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อซาลโมเนลลา (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Public Health, Health Education and Beharioral Sciences, Health Behavior Modification Program, Community Health

Resume

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive System, Cardiovascular, Human Resource Management

Resume

12