Search Result of "อาหารเช้า"

About 79 results
Img

งานวิจัย

อาหารเช้าธัญพืชพร้อมทานชนิดพองกรอบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:บริษัท กี๊ฟ อะ ไลฟ์ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาอาหารเช้าสำเร็จรูปจากถั่วดาวอินคา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพิชญาภาส์ แสนเจริญทรัพย์)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงเปลือกมังคุด (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วง (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีและสูตรการผลิตอาหารเช้าชนิดแท่ง (2002)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:49 21 สินทรัพย์จากงานวิจัย อาหารเช้าสำเร็๋จรูป

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 49 21 สินทรัพย์จากงานวิจัย อาหารเช้าสำเร็๋จรูป
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: LFtCFFUilhw
Updated: 2012-11-21T20:56:38.000Z
Duration: 522 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอกเสริมสารสกัดหยาบจากสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgณัฐธิดา มหาชัยราชัน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

1234