Search Result of "อาหารออนไลน์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:นรารัตน์ ขนอม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนรารัตน์ ขนอม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume