Search Result of "อาหารสำหรับเด็ก"

About 15 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ขนม รอบๆ ตัวเด็ก บริโภคเท่าใดจึงพอดี (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgสโรชา นันทพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียน 1 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอและการละเล่นเด็ก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารไทยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายเกษตรและอาหาร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนชนิดอัดเม็ดจาก ไข่แดงผงและนมผงเพื่อเป็นอาหารของเด็กในวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgวุฒินันท์ คงทัด

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นางสาว อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human Nutrition, การวิเคราะห์สารอาหาร, พิษวิทยาอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agribusiness, ธุรกิจเกษตร, Value Creation, Design Thinking, Business Model Innovation, Business Model Canvas, Innovation, Customer Insight, Value Proposition Design, Reinvent Business

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนการและการบำบัด อาหารบำบัดโรค โภชนคลินิค , Functional foods and Its biological activity

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume