Search Result of "อาหารข้น"

About 71 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์โดยประมาณของอาหารข้นโคด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234