Search Result of "อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผสมผลไม้แผ่น

ผู้เขียน:Imgศิริภัทร์ จันทร์อร่าม

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งรสหมี่กรอบ

ผู้เขียน:Imgดวงกมล ฉายะศิริพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgปาริสุทธิ์ สงทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม

Img

ที่มา:ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารให้ความหวานในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 45 (2008)

ผลงาน:การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารให้ความหวานในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร

นักวิจัย: Imgนางสาวปาริสุทธิ์ สงทิพย์ Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์ Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ม.เกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

ผลงาน:อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม

นักวิจัย: Imgศิริภัทร์ จันทร์อร่าม Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนผสมหลักต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งรสหมี่กรอบ

Img

Researcher

ดร. ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process)

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย, การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา, ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหว, การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume