Search Result of "อาหารกลางวัน"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย (2019)

ผลงาน:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์ Imgกัญญาภัค ช่องพิทักษ์

Doner:ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวเรื่อง:สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม- ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุชาดา ขำหรุ่น

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgบุษรา เขินอำนวย

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการอาหารกลางวันของ นักเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้เขียน:Imgรจนา ตันติวิชิตเวช

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgวรรณะ ธราพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชากาของรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารกลางวัน สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอาจารย์ที่มีต่อการบริการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวณิชชา เพ็ชรดารา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว วัลลภา โพธาสินธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:กาแปรรูปอาหาร , การถนอมอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง สุวรรณา เผ่ากุ่ม

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประกอบอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume

123