Search Result of "อาหาร"

About 11575 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณภาพอาหารไก่ไข่ เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลดต้นทุนอาหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Uraiwan Ninpet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอภาคการประกวดโครงงานวิศวกรรมอาหาร ดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2017)

ผลงาน:สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย: Imgดารัน เวฬุวนารักษ์ Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Img

ที่มา:กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่ม วัตถุกันเสีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:บริษัท เบทโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
12345678910...