Search Result of "อาศัยน้ำฝน"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบอ้อยตอของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตอาศัยน้ำฝน

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย อุบลเกิด

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (ภาควิชาพืชไร่นา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล Development of molecular marker, การนำเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืช marker assisted selection, การปรับปรุงพันธุ์พืช plant breeding, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue culture

Resume

Img

Researcher

ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด , Molecular Genetics

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ผลิตโดยเกษตรกรในเขตอาศัยน้ำฝน

ผู้เขียน:Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

กรรมการวิชาเอก:Imgประนอม ศรัยสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเชื้อราเวสิคูลาร์ อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา: Glomus aggregatum ร่วมกับการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสบู่ดำในพื้นที่ชลประทานและอาศัยน้ำฝน

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ วินิจสกุลไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปลูกพืชหลังฤดูการทำนา ในเขตอาศัยน้ำฝนของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgบุญส่ง พุทริ้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation

Resume