Search Result of "อารียา ปอเจริญ"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท Tasty Treasure

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)