Search Result of "อารดา เตชะไกศิยวณิช"

About 15 results
Img

Researcher

นาง อารดา เตชะไกศิยวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนชีววิทยา

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ทรัพย์ในดิน"ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgสุกิจ ศรีพรหม

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร บรรพพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพา วีระไวทยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgสุรจิตา เศรษฐภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช, Imgนางอมรา คัมภิรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ โพธิอาสน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ

ผู้เขียน:Imgดาวคลี่ ศิริวาลย์

ประธานกรรมการ:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามกระบวนการ 5E เรื่องซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgศิริพร ภูมิพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านความรู้และด้านปฏิบัติการของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:ImgNatchamai LUCKAMNUYPORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสภาพรรณ แสงศัพท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางสังคม ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgนราธิป พรรณหาญ

ประธานกรรมการ:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพา วีระไวทยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างความรู้และ การเปลี่ยนมโนทัศน์เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์

ผู้เขียน:Imgคชานน สุวรรณพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสภาพรรณ แสงศัพท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgกาญจนา ทัดสวน

ประธานกรรมการ:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgนางประทุม อัตชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพา วีระไวทยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5

ผู้เขียน:Imgระพีพรรณ วาสนจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสภาพรรณ แสงศัพท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคแผนผังมโนมติในการศึกษาการปรับโครงสร้างความรู้และการเปลี่ยนโนมติในเรื่อง "การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ" ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของสถาบันราชภัฎนครส

ผู้เขียน:Imgทรัพย์ทวี อภิญญาวาท

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนที่มี ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันใน จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสดุดี ธรรมครูปัตย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวยุพา วีระไวทยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)