Search Result of "อายุการเก็บเกี่ยว"

About 71 results
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของมันสำปะหลังที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอายุการเก็บเกี่ยว สภาวะการเก็บต่อคุณลักษณะของอินนูลินจากเยรูซาเล็มอาติโชค และฐานรองดอกทานตะวัน (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการ ADB)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรส์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรมณี เชยสุนทร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย

1234