Search Result of "อาภากร สกุลสถาพร"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดพันธุ์กลายในกล้วยไม้สกุลหวาย เอียสกุล (Dendrobium Earsakul) โดยใช้รังสีแกมมาร่วมกับสารโคลชิซีน

ผู้เขียน:Imgอาภากร สกุลสถาพร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การค้นหายีนที่สร้างสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจันทร์แรม รูปขำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภูมิ มณีบุญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว จันทร์แรม รูปขำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยทางชีวภาพ, การโคลนยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์, การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Biology , Genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant molecular biology, Plant cell wall, genetic engineering, protein expression, polysaccharide, Biomass, Genome editing, CRISPR/Cas

Resume

Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

Resume