Search Result of "อาภา เสถียรสวัสดิ์"

About 204 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศุภรา บัณฑุกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgโกเมฑ สุดประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อการปฏิบัติงานของครูตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgชลิตตา เชื้อนิล

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวรพชร สืบสายอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผู้เขียน:Imgนฤมล สักยานุวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน เอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 11

ผู้เขียน:Imgสุภาพร วาปิโส

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศิริพร อัศววิไลพร

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุธาทิพย์ มีพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของการขยายการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน ประถมตวงวิชช์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุเมธ ชัยมนตรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgเบญจมินทร์ ยิ้มมิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ระดับประถมศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

ผู้เขียน:Imgอุไรวรรณ กรุณานนทกิจจา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์, Imgสนั่น ประจงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ ศุภโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล โชคชัยลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

ผู้เขียน:Imgพรพิมล แซ่ซี่

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพ- มหานคร

ผู้เขียน:Imgเตือนใจ จันทร์แสง

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ รักษ์โพธิวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวุฒินันท์ อบอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgสถิตย์ ยังคง

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการบริหารงานหอพักนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ผู้เขียน:ImgVeeraphong PRADIT

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศิริพร วรินทร์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนำร่อง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1

ผู้เขียน:Imgศรอนงค์ สนธิชัย

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...