Search Result of "อาภา เสถียรสวัสดิ์"

About 204 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม- ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุชาดา ขำหรุ่น

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสามารถ รอดสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgอนุวงศ์ ประเสริฐศรี

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ เทพธรานนท์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผู้เขียน:Imgชูชาติ รักอู่

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจจราจร สังกัดกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร

ผู้เขียน:Imgบุศรา จงรักชอบ

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgวัฒนา สังข์ศิรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสนั่น ประจงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

ผู้เขียน:Imgประดับ รวมธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 1

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้เขียน:Imgรัตนศักดิ์ มณีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรู้ของคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มศรีนครินทร์ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgทิพทยา สุวรรณภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นผู้ปกครองที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ ศึกษา

ผู้เขียน:Imgธนพร ศรีมาทา

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาของการใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน:Imgศุภเสฏฐ์ คณากูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgบุญพร้อม สุดใจ

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดำเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนของรัฐ ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการนิเทศด้านวิชาการศึกษานิเทศถ์ของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgวิไล ปัสนะจะโน

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgบุบผา ผู้พัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้แทนข้าราชการครูต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgสมศักดิ์ ชโลธร

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการและปัญหาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา ในโรงเรียนมัธยมของรัฐ จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgทะเล เจริญผล

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปิยะ ศกุนตนาค

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมชาย ภู่สุโข

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...