Search Result of "อาชีวศึกษา"

About 1953 results
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมรรถนะครู กศน. ตำบล ในการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:วิเคราะห์อาชีพอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การเล่นของเด็กไทย : ลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...