Search Result of "อาชีพของเกษตรกร"

About 18 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและวิจัยต้นแบบการเพาะเลี้ยงหมูป่าเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพของเกษตรกร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและวิจัยต้นแบบการเพาะเลี้ยงหมูป่าเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพของเกษตรกร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประกอบอาชีพของเกษตรกรในโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่เคยทำไร่เลื่อนลอยในอำเภอเซียงเงิน จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgSomsameu DOUANGDAVONG

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้วยวิถีเกษตรทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรยากจนในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Img
Img

Researcher

ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โรคและการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำและชีววิทยาโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ

Resume