Search Result of "อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ยุวดี ศิริยทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume