Search Result of "อาจารย์วิวัฒน์ คูสกุล"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยสินเชื่อพลังงาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์วิวัฒน์ คูสกุล

แหล่งทุน:กระทรวงพลังงาน

Img

Researcher

ดร. ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Investment , Mutual Fund, Business Finance, Fin Tech Startup

Resume