Search Result of "อาจารย์พี่เลี้ยง"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษษธิการ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศนิสิตครู: การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตครูวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เจตคติจองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและอาจารย์ พี่เลี้ยง โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อ นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgธนู ทดแทนคุณ

ประธานกรรมการ:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรทิพย์ อัจจิมารังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สสวท

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในช้นเรียน

Img

ที่มา:Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii, USA.

หัวเรื่อง:ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง

Img

ที่มา:Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ )

หัวเรื่อง:ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและ เจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี

12