Search Result of "อาจารย์นิเทศก์"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ในระหว่างการปฏิบัติ การสอนของนิสิตครู

Img
Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและความต้องการได้รับการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสองแห่งในภูมิภาคตะวัน

Img

ที่มา:Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ )

หัวเรื่อง:ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและ เจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

Img

ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษษธิการ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศนิสิตครู: การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตครูวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง "ครูสมพรคนสอนลิง" (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

12