Search Result of "อาจารย์ที่ปรึกษา"

About 31 results
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

อาจารย์ที่ปรึกษา ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 (2008)

นักวิจัย:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Doner:วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (2021)

นักวิจัย:Imgดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งขาติ

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 (2009)

นักวิจัย:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

Doner:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

วุฒิบัตรเหรียญทอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (2018)

นักวิจัย:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Doner:วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Excellent Paper Award (2016)

ผลงาน:การให้คำปรึกษาของอาจารย์ทีปรึกษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสุชาวดี เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พรพนา วัฒนเสรี, อาจารย์

Doner:RESEARCHWORLD

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย

Img

Researcher

ดร. วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Datamining Bioinfomatic

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Best Problem Solving (2006)

นักวิจัย:Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Img

ที่มา:บริษัท M-Focus ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัท Rockwell Software/รางวัลชนะเลิศ

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Arena พ.ศ. 2552 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าแข่งขัน)

12