Search Result of "อาคารที่พักอาศัย"

About 16 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลเตนท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ซอยเพนียดช้าง 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยประเภททาวเฮ้าส์เพื่อการประหยัดพลังงานโดยการลดความร้อนและใช้แสงสว่างธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองการอพยพหนีไฟของอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น: รางวัลระดับดี ประจำปี 2558 (2015)

ผลงาน:แผงกันแดดไม้ไผ่

นักวิจัย: Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

Doner:คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C++ ในการออกแบบและ ประมาณค่าใช้จ่ายระบบบำบัดนำ้เสียชนิดติดกับที่ของ อาคารที่พักอาศัย

ผู้เขียน:Imgอนวัช ฉวีสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ และทัศนคติต่อการจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในอาคารที่พักอาศัย

ผู้เขียน:Imgวชิรศักดิ์ แก้วไซเทียน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่ออัคคีภัยสำหรับอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศไทย

ผู้เขียน:Imgปลอดภัย จันโภคา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับที่พักอาศัย

ผู้เขียน:Imgเกศรา ชั้นไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการระบายอากาศต่อความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในอาคารที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgภัทรภร เกียรติศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

กรรมการร่วม:Imgสรันยา เฮงพระพรหม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายตัวเมืองกรุงเทพมหานคร กับความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการสร้างอาคารชุดริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงพยาบาลรอยัล ริเวอร์ไซด์

ผู้เขียน:Imgวัชรี บุญวิทยา

ประธานกรรมการ:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , Machine Design, ICE , Machinery

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Fire protecion, Fluid mechanics

Resume