Search Result of "อากาศยานไร้คนขับ"

About 66 results
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมอุทยานแห่งชาติสตว์ป่าและพันธุ์พืช

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับลงแนวดิ่งแบบตั้งหาง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การฝึกอบรมผู้นำร่องการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใน 1 วัน สำหรับบุคลากรช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุภนิตา สุดสวาสดิ์

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมสำรวจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทอีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย)จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสำหรับงานเกษตรกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234