Search Result of "อากาศ"

About 2254 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มลพิษอากาศกับมาตรการการจัดการคุณภาพอากาศ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thitima Rungratanaubon, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

หัวเรื่อง:การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก

หัวเรื่อง:การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชายเลนที่มีองค์ประกอบของสังคมพืชต่างๆ

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(1) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(2) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(3) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(4) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(5) (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Montri Piroonkaset, Associate Professor,

วารสาร:

Img
12345678910...